VMFA notifies patrons of data breach

VMFA notifies patrons of data breach