525 Virginia girls join Boy Scouts

525 Virginia girls join Boy Scouts