Local kickboxer set to open new gym, eyes next professional bout

Local kickboxer set to open new gym, eyes next professional bout