Wintergreen set to open ski slopes

Wintergreen set to open ski slopes