Mason takes break from NBA Draft preps to appear at the Diamond

Mason takes break from NBA Draft preps to appear at the Diamond